Krapar & Kini

Hmayil: Part 27
Հմայիլ. բաժին ԻԷ

*Աղօթք վասն վաճառականի և ամենայն բանի:

Prayer for the merchant and all [his] activity.

Յայնժամ բացան երկինք և ելին հրեշ­տակք. և ունէին բան­ալիք ԿԶ: Հրամ­այ­եաց տէրն մեր յիս­ուս քրիս­տոս և ասէ՝ ո՛ւր երթ­այք: պատ­աս­խանի ետուն հրեշ­տակքն և ասէն. երթ­ամք տէր՝ մտան­եմք ՚ի տուն ծառ­ային քո. զդուռն բարոյ բանամք՝ ըզդուռն ող­որմ­ու­թեան և վաճ­առի: *Հրամ­այ­եաց տէրն մեր յիս­ուս քրիս­տոս և ասէ. գնացէք և ես օգ­նական լինիմ ծառ­ային իմոյ (name) և շահ­աւորս առնեմ զվաճ­առ իւր: և յոր­ժամ կան­գնի առաջի դատ­աւորաց և թագ­աւորաց և ըն­կերաց՝ առնեմ զամեն­եց­ունց սիրտն քան զնուշն անուշ՝ քան զշաք­արն քաղցր՝ քան զմոմն կակ­ուղ՝ քան զջուր խոն­արհ՝ քան զարեգ­ակն պայ­ծառ՝ քան զլուսինն ՚ի լրումն. փառօք և պատ­ուօք ՚ի դէմ ծառ­այիս իմոյ (name)

Then heaven was opened and the angels came out, and they had 66 keys. Our Lord Jesus Christ commanded and said, “Where are you going?” The angels answered and said, “We go, O Lord, [and] we enter into the house of your servant. We open the door of good, the door of mercy and commerce.” Our Lord Jesus Christ commanded and said, “Go, and I [will] be helper to my servant (name), and I [will] make his commerce profitable. And when he stands before judges and kings and peers, I [will] make the heart of everyone more fragrant than almond, sweeter than sugar, softer than beeswax, more humble than water, brighter than the sun, than the light of the full moon, with glory and honor toward this servant of mine (name).”


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 27