Krapar & Kini

Hmayil: Part 28
Հմայիլ. բաժին ԻԸ

*Աստուած վայելումըն տացէ:

*Այս հէմայիլս որ գըրված է:

*Հարք և եղբարք որ սա առցէ:

*Խաղաղութեամբ վայել­եսցէ:

*Ո՛չ չար իւրըն պատահ­եսցէ:

*Խորհուրդ բարին կատար­եսցէ:

*՚Ի խորին ծերութիւն հասցէ:

*Հայր մեղայիւ զմեզ յիշ­եսցէ:

*Եւ յետ աստեացս որ նա ելցէ:

*Արքայութիւնն ժառանգ­եսցէ:

God shall give enjoyment,

[By] this hmayil that is written.

Fathers and brothers who receive this one,

Shall enjoy [it] with peace.

Evil shall not be encountered,

Good intention shall be achieved,

A ripe old age shall be attained.

The Father shall remember us by [our] contrition.

And he who departs this world,

Shall inherit the Kingdom.


*Գրեցաւ *Հէմայիլս *՚ի Թուին *Հայոց, ՌՃՀԶ *Մայիսի ի:

This Hmayil was written in 1176 of the Armenian Era [= 1727 a.d.] on May 20.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 28