Krapar & Kini

Hmayil: Part 28
Հմայիլ. բաժին ԻԸ

*Աստուած վայելումըն տացէ:1

*Այս հէմայիլս որ գըրված է:

*Հարք և եղբարք որ սա[յ] առցէ:

*Խաղաղութեամբ վայել­եսցէ:

*Ո՛չ չար իւրըն պատահ­եսցէ:

*Խորհուրդ բարին կատար­եսցէ:

*՚Ի խորին ծերութիւն հասցէ:

*Հայր մեղայիւ զմեզ յիշ­եսցէ:

*Եւ յետ աստեացս որ նա ելցէ:

*Արքայութիւնն ժառանգ­եսցէ:

God shall give enjoyment,

[By] this hmayil that is written.

Fathers and brothers who receive this one,

Shall enjoy [it] with peace.

Evil shall not be encountered,

Good intention shall be achieved,

A ripe old age shall be attained.

The Father shall remember us by [our] contrition.

And he who departs this world,

Shall inherit the Kingdom.


*Գրեցաւ *Հէմայիլս *՚ի Թուին *Հայոց, ռճհզ *Մայիսի ի:

This Hmayil was written in 1176 of the Armenian Era [= 1727 a.d.] on May 20.

Hmayil Part 28

1 The hmayil contains a lacuna of approx. five lines (the top portion of the first line of this part, and the last four lines of the previous part). The missing text was derived from a similar hmayil.