Krapar & Kini

Hmayil: Part 26
Հմայիլ. բաժին ԻԶ

*Աղօթք թպղայի և ալի:

Prayer against t‘pgha and al.

Սուրբն Սիովն. սուրբն Սիսի. և սուրբն Սիսի­անէ. և սուրբն Նօվ­իէլ. և սուրբն Տազ­իէլ Հրեշ­տակքն աստ­ուծոյ՝ հրամ­անաւ քրիս­տոսի յորս էին ելեալ. և առին զձայն երեխ­այի իմոյ. և գնացեալ տեսին զալն ՚ի չար­ու­թեան. և ըմբռն­եալ կալան զալն և կապ­եցին ՚ի յալին վէմն: և եկեալ մայրն ալին և ասէ՝ ինչ իցէ այս. ասեն հրեշ­տակքն՝ այս ինչ է որ մտանէք դուք ՚ի որով­այն մօրն երեխ­ային, և զերեխ­ային զմիսն ուտէք, զար­իւնն խմէք. և զլոյս աչացն խաւար դարձ­ուց­անէք: ասէ մայրն ալին թողէք իմ որդին. որոյ վերայ ձեր ան­ուանքն գտան­իցի անդ ո՛չ մերձ­են­ամք ՚ի ծառ­այն աստ­ուծոյ (name) ամէն:

The holy Sion, the holy Sisi, and the holy Sisianus, and the holy Noviel, and the holy Taziel, the Angels of God, by the command of Christ went out to hunt, and heard the cry of a baby. And going [there] they saw the al [engaged] in wickedness. And seizing [it] they held the al and bound it to the Stone of the Al. And the mother of the al came and said, “What might this be?” The angels said, “What is this, that you enter into the womb of the baby’s mother, eat the baby’s flesh, drink its blood, and turn the light of its eyes into darkness?” The mother of the al said, “Pardon my son, [for] upon whatever [place] your names appear, there we will not come near to the servant of God (name). Amen.”


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 26