Krapar & Kini

Hmayil: Part 24
Հմայիլ. բաժին ԻԴ

*Աղօթք վասն կապանաց դիւաց:

Prayer for binding demons.

ՍՈՂՈՄՈՆ ԻՄԱՍտունն ետես զիշ­խանն դիւաց խաւ­արի. որ գոռ­այր իբրև զամպ և ճչէր որպէս զվիշապ: *Ասէ սող­ոմոն՝ ո՛վ պիզծ և անիծ­եալ՝ զի՞նչ ես դու. ասէ դևն՝ ե՛ս եմ իշ­խանն դիւաց՝ և մայր ամեն­այն չար­եաց. ե՛ս եմ որ ածեմ ատել­ու­թիւն ՚ի մէջ եղ­բարց. ածեմ վէճ՝ կռիւ՝ և խռով­ու­թիւն. ե՛ս եմ որ մտանեմ ՚ի սիրտ մարդ­կան և բերեալ սերմ­անեմ զչար ցանկ­ու­թիւնն՝ ուստի ծնանի՛ պոռն­կու­թիւնն:
*Ասէ սող­ոմոն՝ բարձր­ացիր որ ես տես­անեմ. և բարձր­ացաւ քան ըզ­լեառն, և կամէր ան­կանիլ ՚ի վերայ նորա:
*Ասէ սող­ոմոն՝ փոքր­ացիր. և փոքր­ացաւ քան զհատն մանանխոյ. և սողոմոն կալաւ զնա և եդ ՚ի յաջ մատ­անին. և մաս մի ՚ի տախ­տակ­ացն սինեայի եդ ՚ի վերայ ակամբ մատ­ան­ոյն:
*Եւ արդ՝ նոյի տապ­ան­աւն. և յակոբ նահ­ապետի սանդ­խտաւն. և մովսէսի տապ­ան­ակաւն. և ահարօնի գաւ­ազ­ան­աւն. և կոն­ոն­ոսի աղօթ­իւքն. հալ­ածեալ և խափ­ան­եալ եղիցին ամեն­այն չար դևքն և սատ­ան­այ­ական չար հնարքն ՚ի ծառ­այէս աստ­ուծոյ (name) ամէն:

Solomon the Wise saw the prince of the demons of darkness, who roared like a [storm] cloud and shrieked like a vishap. Solomon said, “Oh foul and cursed [one], what are you?” The demon said, “I am the prince of demons and the mother of all evils. I am [the one] who brings enmity among brothers. I bring discord, quarrel, and disorder. I am [the one] who enters into the heart of mankind, and bringing [these] I sow the seeds of evil desire, from which fornication is born.”

Solomon said, “Arise that I see [you].” And it rose [higher] than a mountain, and intended to fall upon him.

Solomon said, “Become small.” And it became smaller than a grain of mustard. And Solomon took it and placed [it] on [his] right-hand ring. And he placed a piece of the tablets of Sinai on top of the gemstone of his ring.

And now, by the Ark of Noah, and the Ladder of Patriarch Jacob, and the Ark of Moses, and the Rod of Aaron, and the Prayer of Kononos, all the evil demons and satanic evil devices shall be expelled and impeded from this servant of God (name). Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 24