Krapar & Kini

Hmayil: Part 23
Հմայիլ. բաժին ԻԳ

*Սուրբ Աւետարանս Յօհաննու:
*Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս:

The Holy Gospel of John (5:1–9).
Our Lord Jesus Christ.

ԵՒ ՅԵՏ ԱՅՍՈՐԻԿ տօն էր հրէից՝ և ե՛լ յիսուս յեր­ուս­աղէմ: Եւ էր յեր­ուս­աղէմ ՚ի պրո­բատ­իկէ աւազ­անին. որ կոչէր եբրայ­եցերէն բեթ­հեզդայ հինգ սրահ: *Յորս ան­կեալ դնիւր բազմ­ու­թիւն յոյժ հիւ­անդաց, կուրաց, կաղաց, գօս­աց­ելոց. որք ակն ունէին ջրոցն յուզ­ելոյ: *Եւ հրեշ­տակ տեառն իջանէր ըստ ժամ­ան­ակի յաւ­ազանն՝ և յուզէր զջուրն. և որ նախ ՚ի շարժ­ումն ջուրցն իջանէր յաւ­ազանն՝ բժշ­կիւր. ո՛չ ուն­ելով զնշան հիւ­անդ­ու­թեան: *Եւ անդ էր այր մի, որոյ երես­ուն և ութ ամ էր ՚ի հիւ­անդ­ու­թեան իւրում: *Զնա իբրեւ ետես յիս­ուս, զի անկեալ դնիւր. և գիտաց եթէ բազում ժամ­ան­ակք են այն­ու­հետև. ասէ ցնա՝ կամիս ողջ լինիլ: *Պատաս­խանի ետ նմա հիւ­անդն. տէր՝ ո՛չ զոք ունիմ թէ յորժամ ջուրքն յուզ­իցին, արկցէ յաւ­ազանն. և մինչ ես դանդ­աղիմ, այլ ոք քան զիս յառաջ­ագոյն իջանէ: *Ասէ ցնա յիսուս՝ արի՛, առ զմա­հիճս քո և գնա: *Եւ ող­ջացաւ այրն՝ և յարեաւ՝ էառ ըզմա­հիճս իւր և շրջէր. և էր շաբաթ յաւուրն յայն­միկ:  Օգ­նական եղիցի ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name) ամէն:

And after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jeru­salem. And he was in Jeru­salem at the Probatic pool, which was called Beth­esda in Hebrew, [that had] five portico[s]. In which were laid a great multitude of infirm, blind, lame, [and] withered [people], who waited for the stirring of the water. And an angel of the Lord would come down at certain times into the pool, and stirred the water. And whoever came down into pool first at the stirring of the water was healed, having no sign of infirmity. And there was a man there, who had an infirmity [for] thirty-eight years. When Jesus saw him, that he was laid fallen, and knew that it was a long time since [he had been there], he said to him, “Do you want to be well?” The infirm [man] answered him, “O Lord, I have no one who, when the waters are stirred, will put [me] in the pool, and while I am moving slowly, others go down [into the pool] before me.” Jesus said to him, “Rise, take your bed and walk.” And the man was made well, and rose, took his bed and moved about. And it was the Sabbath on that same day. Let it be helper of this servant of God (name). Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 23