Krapar & Kini

Hmayil: Part 21
Հմայիլ. բաժին ԻԱ

*Սուրբ Աւետարանս Մարկոսի: *Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս:

The Holy Gospel of Mark (1:35–42). Our Lord Jesus Christ.

ԵՒ ԸՆԴ ԱՅԳՆ ընդ առաւ­օտն յար­ուց­եալ ել. և գնաց յան­ապատ տեղի և անդ կայր յաղ­օթս: *Եւ գնաց զհետ նորա սիմօն՝ և որք ընդ նըմայն էին: *Եւ իբրև գտին զնա. ասեն ցնա թէ ամեն­եքին խնդ­րեն զքեզ: *Եւ ասէ ցնոսա. եկայք, երթ­իցուք և յայլ մօտ­աւոր գիւղ­աքաղ­աքսն՝ զի և անդ քար­ոզ­եցից. զի յայս իսկ եկեալ եմ: *Եւ քար­ոզէր ՚ի ժող­ով­ուրդս նոցա ընդ ամեն­այն գալ­իլ­եացիս. և դևս հանէր: Գայ առ նա բորոտ մի. աղ­աչէր, ՚ի ծունր իջ­անէր և ասէր. տէր՝ եթէ կամիս կարօղ ես զիս սրբել: *Իսկ յիս­ուս գթաց­եալ ձգեաց զձեռն. մերձ­եցաւ ՚ի նա՝ և ասէ ցնա. կամի՞մ, սրբեաց: *Եւ իբրև ասացն ցնա՝ վաղ­վաղ­ակի գնաց ՚ի նմանէ բոր­ոտ­ու­թիւնն՝ և սրբ­եցաւ: *Օգ­նական եղիցի ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name) ամէն:

And at dawn with the morning rising, he went out, and walked to a deserted place, and there he stood in prayer. And Simon, and those who were with him, walked after him. And when they found him, they said to him, “Everyone seeks you.” And he said to them, “Come, let us also set out to the other nearby towns, so that I may also preach there, for indeed I have come for this very [thing].” And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and was casting out demons. A leper came to him, beseeched [him], kneeled and said, “O Lord, if you are willing, you are able to cleanse me.” So Jesus took pity, extended [his] hand, drew [it] near to him, and said to him, “I am willing. Be cleansed.” And when he said that to him, the leprosy immediately left him and he was cleansed. Let it be helper of this servant of God (name). Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 21