Krapar & Kini

Hmayil: Part 19
Հմայիլ. բաժին ԺԹ

*Երգ առ սուրբ զօրավարն սարգիս:

A song to Saint Sargis the General.

ԵՐՋԱՆԻԿԸԴ սուրբԸԴ սար­գիս. մեծ զօր­ական հայոց ազ­գիս. ՚ի ժամ փորձ­ման առ մե՛զ հաս­ցիս. քաչ սպառ­ազէն սուրբըդ սարգիս:

O happy Saint Sargis, great soldier of this Armenian nation, may you come to us in the hour of trial, well [and] fully armed, O Saint Sargis.

*Սիրով արքայս զձեզ ընկալ­եալ:

և մեծագոյն փառօք պատու­եալ:

մեծ զօրավիգ մեզ առաք­եալ:

քաչ մարտընչող սուրբըդ սարգիս:

With love the king received you,

And honored [you] with greatest glory,

Great military support sent to us ,

Bravely fighting, O Saint Sargis.

*Ծունըր կըրկնեմք սըրբոյ նշանիդ:

և նըկարեալ քո պատ­կերիդ:

մեզ հասանիլ ՚ի յօգ­նու­թիւն:

ատենահաս սուրբըդ սարգիս:

We bend [our] knee to your holy sign,

And to your painted icon.

To come to us in aid,

Timely arriving, O Saint Sargis.

*Իսկ գերելոց յայլա­սեռից:

որք ՚ի կապանսն են յեր­կաթից:

հան ըզնոսա ՚ի չար կապից:

մեծ գերեհան սուրբըդ սարգիս:

But those taken captive by infidels,

Who are in the fetters of iron,

Remove them from [their] evil bindings,

Great emancipator, O Saint Sargis.

*Հօրն փառք՝ Որդւոյն պատիւ՝ և սուրբ Հոգոյն յաւ­իտ­եանս ամէն:

Glory to the father [and] honor to the Son and the Holy Spirit unto ages. Amen.

Օգնական և պահ­ապան լեր սուրբդ սարգիս ծար­այիս աստ­ուծոյ (name) ամէն:

Be helper and guardian, O Saint Sargis, of this servant of God (name). Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 19