Krapar & Kini

Hmayil: Part 19
Հմայիլ. բաժին ԺԹ

*Երգ առ սուրբ զօրավարն սարգիս:

A song to Saint Sargis the General.

ԵՐՋԱՆԻԿԸԴ սուրբԸԴ սար­գիս. մեծ զօր­ական հայոց ազ­գիս. ՚ի ժամ փորձ­ման առ մե՛զ հաս­ցիս. քաչ1 սպառ­ազէն սուրբըդ սարգիս:2

O happy Saint Sargis, great soldier of this Armenian nation, may you come to us in the hour of trial, fully armed very well,1 O Saint Sargis.2

*Սիրով արքայս զձեզ ընկալ­եալ:

և մեծագոյն փառօք պատու­եալ:

մեծ զօրավիգ մեզ առաք­եալ:

քաչ մարտընչող սուրբըդ սարգիս:

With love the king received you,

And honored [you] with greatest glory,

Great military support sent to us ,

Bravely fighting, O Saint Sargis.

*Ծունըր կըրկնեմք սըրբոյ նշանիդ:

և նըկարեալ քո պատ­կերիդ:

մեզ հասանիլ ՚ի յօգ­նու­թիւն:

ատենահաս սուրբըդ սարգիս:

We bend [our] knee to your holy sign,

And to your painted icon.

To come [to] us in aid,

Timely arriving, O Saint Sargis.

*Իսկ գերելոց յայլա­սեռից:3

որք ՚ի կապանսն են յեր­կաթից:

հան ըզնոսա ՚ի չար կապից:

մեծ գերեհան սուրբըդ սարգիս:

But those taken captive by infidels,3

Who are in the fetters of iron,

Remove them from [their] evil bindings,

Great emancipator, O Saint Sargis.

*Հօրն փառք՝ Որդւոյն պատիւ՝ և սուրբ Հոգոյն յաւ­իտ­եանս ամէն:

Glory to the father [and] honor to the Son and the Holy Spirit unto ages. Amen.

Օգնական և պահ­ապան լեր սուրբդ սարգիս ծար­այիս աստ­ուծոյ (name) ամէն:

Be helper and guardian, O Saint Sargis, of this servant of God (name). Amen.

Hmayil Part 19

1 For քաչ, read քաջ, rendered “very well” here, and “bravely” in the next verse.

2 Although the first verse of the song is in paragraph form, it is consistent with the next three poetic verses, having four lines of eight syllables per line, end rhyme in the first three lines, and the same final two words in the fourth line.

3 յայլասեռից, nom. այլասեռ “foreigner” (lit. “other kind, species”). Its definition in the Նոր բառ­գիրք հայկ­ազեան լեզուի (New Dictionary of the Arme­nian Language) includes այլ­ազգի հեթ­անոս, “foreign heathen”, here rendered “infidel”.