Krapar & Kini

Hmayil: Part 16
Հմայիլ. բաժին ԺԶ

*Աղօթք զօրաւոր, սրբոյն Գրիգորի նարեկացւոյն: ԽԱ:1

A powerful prayer, of Saint Gregory of Narek. 41.1

Որդի աստուծոյ կեն­դանւոյ, օրհ­նեալդ յամեն­այնի. Հօրդ ահ­աւորի անք­նին ծնունդ, որ տկար­անայ առ ՚ի քէն և ո՛չ ինչ: Որ ՚ի ծագել ան­ըստ­ւեր նշուլից ող­որմ­ու­թեան քոյ փառաց: Հալին մեղք, Հալ­ածին դևք: Ջըն­ջին յանց­անք: Խզին կապանք: Խորտ­ակին շղթայք: Կեն­դան­ածնին մահ­աց­եալք: Բժշ­կին հար­ւածք: Ող­ջանան վէրք: Բառ­նին ապա­կան­ու­թիւնք Տեղի՛ տան տխր­ու­թիւնք: Նահան­ջին հեծ­ու­թիւնք: Փախ­նու խաւ­արն: Մեկնի մէգն: Մերժի մառ­ախուն: Փարատի մռայլն: Սպառի աղ­ջամ­ուղջն: Վեր­անայ մութն: Գնայ գիշերն: Տար­ագրի տագ­նապն: Չքանան չար­իքն: Հալ­ածին յուս­ահատ­ու­թիւնք: Եւ թագ­աւորէ՛ ձեռն քո: Ամեն­ակալ՝ քաւ­իչդ ամեն­այնի, որ ո՛չ եկիր կոր­ուս­անել զմարդ­կան հոգիս, այլ կեց­ուց­անել,2 թո՛ղ ինձ զան­թիւ չար­իսն իմ բազում ող­որմ­ու­թեամբդ քո: Զի դու միայն ես երկնի անճառ, և երկրի ան­զնին. ՚ի տարր գոյից և յեզր ծագաց աշ­խարհի: Սկիզբն ամեն­այնի և յամեն­այնի, ամեն­այնիւ լրմ­ամբ, օրհ­նեալդ ՚ի բարձ­ունս: Եւ քեզ ընդ հօր և հոգոյդ սրբոյ փառք յաւ­իտ­եանս. ամէն:

Son of the living God, blessed in all things, [whose] begetting by your awesome Father [is] unfathomable, for whom also nothing is impossible. At the rising shadowless brilliant flashes your glorious mercy, sins melt away, demons are expelled, transgressions are annulled, bonds are severed, chains are shattered, the dead are made alive, injuries are cured, wounds are healed, corruption is removed, sorrow gives way, sighs retreat, the dark flees, fog parts, haze recedes, gloom dissipates, darkness is consumed, the innermost dark is lifted away, the night departs, anguish is banished, calamity is annihilated, hopelessness is driven off. And your hand reigns. All-powerful [one], expiatory of all, who came not to destroy the souls of mankind but to give life,2 pardon my innumerable evil deeds in your abundant mercy. For you alone are ineffable in heaven, and inscrutable on earth, in the element of existence, and at the edge of the ends of the world. The beginning of all, in all, with all fullness, [you are] blessed in the highest. And to you, with the Father and your Holy Spirit, glory unto ages. Amen

Hmayil Part 16

1 Discourse 41 of St. Gregory of Narek’s Book of Lamentation (Մատեան ողբերգ­ու­թեան).

2 Cf. Luke 9:56 (Armenian version), զի Որդի մարդոյ ոչ եկն զոգիս մարդկան կորուսանել, այլ` կեցուցանել, “for the Son of man came not to destroy the souls of mankind, but to give life.” (“… is not come to destroy men’s lives, but…” in the KJV. The NRSV does not include this sentence.)