Krapar & Kini

Hmayil: Part 15
Հմայիլ. բաժին ԺԵ

The first text starts diagonally ↙ at the top:

Start here

and continues in the following parallel diagonal ↙ lines.

*Եւ էառ Աբրա­համ զոր­դին իւր իսահակ և տարաւ ՚ի զենլիս իւր. և ասէ Իսահակ որ­դին ցհայրն: Հայր իմ ահա փայտ և ահա՛ հուր, ո՞ւր է ոչխար ող­ջակէզ. և ասէ աբրա­համ ցոր­դին իւր իսահակ՝ որդեակ իմ աստ­ուած տես­անէ ոչխար իւր ող­ջակէզ: յայնժ­ամ առեալ զսուրն իւր և կամէր զենուլ զոր­դին իւր: և ահա՛ երև­եցաւ հրեշ­տակ տեառն առ կաղ­նեաւն մամ­բրէի և ասէ՝ աբրա­համ աբրա­համ մի՛ մխեր զձեռն քո ՚ի պատ­անեակդ յայդ. և նոյն ժամայն տեսեալ ՚ի ծառոյն յայն­միկ կախեալ խոյ ող­ջակէզ յայնժամ առեալ զոր­դին իւր ուր­ախ­ու­թեամբ օրհ­նէր զաստ­ուած

The text continues from the last diagonal ↙ line, to the right-side column below:

Start here

և ասէր տէր երև­եցաւ ՚ի տեղիս այս­միկ. և կոչեաց աբրա­համ տեղին այն զի տէր երև­եցաւ. և սառայ ետես զոր­դին իւր և ուրախ եղև յոյժ ուր­ախ­ու­թեամբ մեծաւ: և սահակ ծեր­ացեալ ալեօք ծաղ­կեցաւ և հանգ­եաւ խաղ­աղ­ու­թեամբ ՚ի տէր: Բարե­խօս­ու­թեամբ նահա­պետին հօրն մերում աբրա­համու. և որ­դւոյ նորին իսա­հակայ Օգ­նեսցէ քրիստոս աստ­ուած մեր առ ծառայս իւր (name) և Փրկ­եսցէ ամեն­այն չարեաց. և ամրած­ածուկ աջօվն իւրով պարս­պեալ պահեսցէ ան­խռով մինչև ՚ի խորին ծեր­ու­թիւնն. և ՚ի հան­դերձ­ելումն երկ­նից արքայ­ու­թիւնն պարգ­ևեսցէ ամէն:

And Abraham took his son Isaac and carried [him] away to his sacrifice. And Isaac the son said to the father, “My father, behold! the wood and behold! the fire. Where is the sheep for the burnt offering?” And Abraham said to his son Isaac, “My little son, God sees his sheep [for] the burnt offering.” Then, [Abraham] took his knife, and intended to sacrifice his son. And behold! an angel of the Lord appeared near the oak of Mambre, and said, “Abraham, Abraham, do not plunge your hand into this lad!” And [at] that same time, [Abraham] saw a ram [for] the burnt offering hanging on that tree, then [he] took his son with rejoicing [and] blessed God and said “the Lord appeared in this place.” And Abraham called the place “that [in] which the Lord appeared.” And Sarah saw her son and became very glad with great rejoicing. And Isaac, aged with white hair, flourished, and [finally] rested in peace in the Lord. Through the intercession of our father the patriarch Abraham, and of that same one’s son Isaac, let Christ our God give help to this servant of his (name), and let [Christ] save [him from] all evils. And fortified by his right hand encircling [this servant] as a rampart, let [Christ] keep [him] untroubled until his ripe old age. And in the world to come, let [Christ] bestow the kingdom of heaven [to this servant]. Amen.

The second text starts diagonally ↖ at the top:

Start here

and continues in the following parallel diagonal ↖ lines.

Բարե­խօս­ու­թեամբ և Աստ­ուած­ային սուրբ նշան­ացն քրիս­տոսի աստ­ուծոյ մերոյ և ան­բար­բառ բարե­խօս­ացն վասն ազգի մարդ­կան սուրբ խաչքն ամեն­այն: նախ աւազ­ակի սուրբ նշանի. վար­ագա սուրբ նշանի. պատ­եր­ազմի սուրբ նշանի. երև­ման սուրբ նշանի. հաղ­բաթայ սուրբ նշանի վանկոյ սուրբ նըշանի. կաղ­բայ սուրբ նըշանի. արգին­եայ սուրբ նշանի անիս­երեխ սուրբ նշանի. մար­առա սուրբ նշանի գանձ­ասարա սուրբ նշանի: ջալէ թու թուխ մանուկ­ին և քրիս­տոսի սուրբ գեղ­արդին. տէր­ուն­ական սուրբ նշանի գռու սուրբ նշանի: գետ­արգել սուրբ նշանի. սքա

The text continues from the last diagonal ↖ line, to the left-side column below:

Start here

նչել­ագործ սուրբ նըշանի. ապար­անից սուրբ նշանի. կարմ­ըրակ սուրբ նշանի. ծիծ­ռան սուրբ նշանի. աղ­թամ­արայ սուրբ նշանի. սահանու սուրբ նշանի. վարոսի սուրբ նշանի. կիր­իոսի սուրբ նշանի. Կոս­տան­դիան­ոսի սուրբ նշանի. տապա­նակի սուրբ նշանի. Վրաց և հոռ­ոմոց սուրբ նշանի. կոս­տան­դիան­ու­պօլիս սուրբ նշանի. հապ­էշու և խփտոյ սուրբ նշանի. հաց­ունեաց սուրբ նշանի. գայկ­ըլայ սուրբ նշանի. խըրշ­տու սուրբ նշանի. մնդկու սուրբ նշանի կապն­կայ սուրբ նշանի պիզ­եռու սուրբ նշանի. սիմայի սուրբ նշանի. բստու սուրբ նշանի. նսարի սուրբ նշանի Հրաշ­ափառ սուրբ նշանին Քրի­ստոսի. որ ՚ի գալս­տեան յառ­աջ­ագոյն գայ. և եկեալ կան­գնի ՚ի գող­գոդա՝ փայլ­ելով եօթն­պատիկ առաւել քան զարեգ­ակն: Եւ այլ ամեն­այն սուրբ նշանացն՝ որք ընդ հանուր տիեզերս իցեն. սոցին սուրբ և ար­ժան­աւոր բարե­խօս­ու­թեամբն՝ ող­որմեա՛ համ­այն հաւատ­աց­ելոցս. ՚ի քեզ՝ և ՚ի խաչ քո սուրբ: և Օգ­նական լեր ծառ­այիս քո (name) ամեն­այն ժամ. ամէն:

Through the intercession also of the Divine Holy Signs of Christ our God, and of the voiceless intercessors for the sake of the human race, all the Holy Crosses: the Holy Sign of the First Thief, the Holy Sign of Varag, the Holy Sign of War, the Holy Sign of the Apparition, the Holy Sign of Haghbat‘, the Holy Sign of Vanik, the Holy Sign of Gaghep, the Holy Sign of Argine, the Holy Sign of Aniserekh, the Holy Sign of Maraṙ, the Holy Sign of Gandzasar, the Jalēt‘ T‘ukh Manuk and the Holy Lance of Christ, the Dominical Holy Sign, the Holy Sign of Keṙ, the Getargel Holy Sign, the Miracle-Worker Holy Sign, the Holy Sign of Aparank‘, the Holy Sign of Karmrak, the Holy Sign of Tsitsṙan, the Holy Sign of Aght‘amar, the Holy Sign of Sahan, the Holy Sign of Varus, the Holy Sign of Cyrus, the Holy Sign of Constantine, the Holy Sign of the Ark, the Holy Sign of the Georgians and Romans, the Holy Sign of Con­stan­tin­ople, the Abyssinian and Coptic Holy Sign, the Holy Sign of Hats‘unik‘, the Holy Sign of Gaykil, the Holy Sign of Khrit, the Holy Sign of Mndik, the Holy Sign of Kapnik, the Holy Sign of Pizeṙ, the Holy Sign of Simay, the Holy Sign of Pest, the Holy Sign of Nsar. Miraculous Holy Sign of Christ, which arrives at the first coming [of Christ], and comes and rises up at Golgotha, shining seven times brighter than the sun. And all the other Holy Signs, which are throughout the entire universe, through the intercession of these same ones, have mercy on all these who believe in you and in your Holy Cross. And be helper to this servant of yours (name) all the time. Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 15