Krapar & Kini

Hmayil: Part 14
Հմայիլ. բաժին ԺԴ

*Բարեխոսութիւն սուրբ Թագաւորացն:

Intercession of the holy Kings.

*Այլ և բարե­խօս­ո­ւթեամբ սուրբ թագ­աւոր­ացն *Եզեկ­իայ: *Սեդեկ­իայ: *Մանա­սէի: *Աբ­գարու: *Կոս­տան­դիան­ոսի: *Տր­դատա: *Սմ­պատ­այ: և Թէո­թոս­եանց: և այլոց սուրբ Թագ­աւոր­ացն. և աստ­ուած­ասէր իշխան­ացն: Նոցին բարե­խօս­ու­թեամբն պահ­եսցէ և օգ­նական եղիցի աստ­ուած ծառ­այիս իւրոյ (name) ամէն:

Moreover, through the intercession of the holy kings Heze­kiah, Zede­kiah, Manas­seh, Abgar, Con­stan­tine, Trdat, Smpat, and the Theo­dosi­uses, and of the other holy Kings and God-loving princes. Through the intercession of those same ones, let God protect and be a helper of this servant of his (name). Amen.

*Ապրեցո՛ զիս տէր ՚ի մարդոյ չարէ, յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս:

Rescue me, O Lord, from the evil man, save me from the unjust man. (Psa. 140:1 (139:2 lxx).)

*Աստուած յօգնել ինձ նայեաց, և տէր ընկերել ինձ փութա՛:

O God, attend to help me, and O Lord, hasten to assist me. (Psa. 70:1 (69:2 lxx).)

*Տուր զօրութիւն ծառայի քո՝ կեցո՛ զորդի աղախնոյ քոյ: և արա՛ առ իս նշան բարութեան:

Give power to your servant, save the son of your maidservant. And make near me the sign for goodness. (Psa. 86:16–17 (85:16 lxx).)


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 14