Krapar & Kini

Hmayil: Part 14
Հմայիլ. բաժին ԺԴ

*Բարեխոսութիւն սուրբ Թագաւորացն:

Intercession of the holy Kings.

*Այլ և բարե­խօս­ո­ւթեամբ սուրբ թագ­աւոր­ացն *Եզեկ­իայ: *Սեդեկ­իայ: *Մանա­սէի: *Աբ­գարու: *Կոս­տան­դիան­ոսի: *Տր­դատ­ա[յ]: *Սմ­պատ­այ: և Թէո­թոս­եանց: և այլոց սուրբ Թագ­աւոր­ացն. և աստ­ուած­ասէր իշխան­ացն: Նոցին բարե­խօս­ու­թեամբն պահ­եսցէ և օգ­նական եղիցի աստ­ուած ծառ­այիս իւրոյ (name) ամէն:

Moreover, through the intercession of the holy kings Heze­kiah, Zede­kiah, Manas­seh, Abgar, Con­stan­tine, Trdat, Smpat, and the [two] Theo­dos­iuses, and of the other holy Kings, and of the God-loving princes. Through the intercession of those same ones, let God protect and be a helper of this servant of his (name). Amen.

*Ապրեցո՛ զիս տէր ՚ի մարդոյ չարէ, յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս:1

Rescue me, O Lord, from the evil man, save me from the unjust man.1

*Աստուած յօգնել ինձ նայեաց, և տէր ընկերել ինձ փութա՛:2

O God, attend to help me, and O Lord, hasten to assist me.2

*Տուր զօրութիւն ծառայի քո՝ կեցո՛ զորդի աղախնոյ քոյ: և արա՛ առ իս նշան բարութեան:3

Give power to your servant, save the son of your maidservant. And make near me the sign for goodness.3

Hmayil Part 14

1 Psa. 139:2 (140:1).

2 Psa. 69:2 (70:1).

3 Psa. 85:16 (86:16-17).