Krapar & Kini

Hmayil: Part 13
Հմայիլ. բաժին ԺԴ

*Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզուի:

Prayer for the evil glance and evil tongue.

*Հրանիւթ: Հռափ­այել: Հրատն: Համատ­ուն: Համա­կէզ: որ էք սպաս­աւորք աստ­ուծոյ. դուք կապ­եցէք և պա­պանձ­եցուցէք զամեմ­այն չար աչքն և ըզչար նիէթն և զչար խորհ­ուրդն: Կապք և կախ­արդ­ու­թիւնք ընդ դէմ ծառ­այիս աստ­ուծոյ խափ­անեալ եղիցի: չար կամին չար աչքն ՚ի չար փուշն. փո՛ւշն՝ ՚ի բարկ կրակն. բարկ կրակն ՚ի քարն. քարն ՚ի ան­յատակ ծովն. և ամեմ­այն չար աջք և չար նիէթ և չար լեզու և չար խորհ­ուրդ և չար զգայ­ար­անքն՝ պատառի և խաւար դառնայ ընդ դէմ ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

Ran­iuth, Raph­ael, Raten, Hama­toun, [and] Hama­kez, who are [angelic] attendants of God, you bind and muzzle every evil eye and evil desire and evil thought. Let the bindings and enchantments against this servant of God be obstructed. They intend evil—the evil eye to the evil thorn, the thorn to the caustic fire, the caustic fire to the stone, the stone to the bottomless sea—and every evil eye and evil desire and evil tongue and evil thought and evil sentiment against this servant of God (name) turns to particle and darkness.


*Աղօթք վասն Ճանապարհորդաց:

Prayer for travelers.

*Կենանուէլ Կեն­դան­ամ­այէլ՝ որ էք սպաս­աւորք աստ­ուծոյ. դուք ճան­ապարհ­որդ­ակից լերուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name) և խաղ­աղ­ու­թաեամբ տարէք զսա՛ ՚ի տեղի իւր. և բարի վաճ­առս և շահ­աւորս ար­արէք սմա. ան­ուամբ հօր և որդ­ւոյ և հոգ­ւոյն սրբոյ. այժմ և միշտ և յաւիտ­եանս յաւիտ­ենից. ամէն:

Kenan­uel [and] Ken­dan­am­ael, who are [angelic] attendants of God, be fellow travelers of this servant of God (name), and take this one to his place with peace, and make his trade good and profitable, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and always and unto ages of ages. Amen.


*Աղօթք վասն չար պատահարաց:

Prayer for evil occurrences.

*Տէր Աստ­ուած մարդ­ասէր՝ մարդ­ասիրի՛ հօր որդի. դո՛ւ պահ­ապան և օգն­ական լեր ող­որմ­ու­թեամբ քո՝ յուս­ացեալ ծառ­այիցս ՚ի քեզ. և պահեա՛ ան­փորձ ՚ի չարէ, և ան­սայթաք ՚ի յոր­ոգ­այթէ: Երև­ելի և ան­երև­ոյթ թշ­նամոյ փըրկեա՛ զմեզ՝ որք ընդ ձեռամբ քո՛ եմք հովան­աւոր­եալ. և պահեա՛ ՚ի չար աչից. և ՚ի չար լեզուէ. ՚ի սրէ. ՚ի նետէ. ՚ի նիզ­ակէ. ՚ի խան­ջարէ. ՚ի դան­ակէ. և ՚ի չար պատեր­ազմէ. և յամեն­այն պատ­ուհասէ՛: ՚ի գողոց, և ՚ի հարամ­եաց: ՚ի յար­բած մարդոյ: ՚ի յարիւն­ահեղաց, և ՚ի մարդ­աս­պանաց: այլ­ազդ­եաց, և ան­օրինաց: ՚ի սող­նոց. և ՚ի ճճեաց. և յամեն­այն թիւնա­ւորաց պահեա՛ և փրկեա՛ որ ՚ի դիմաց ծառ­այիս աստ­ուծոյդ (name)

Lord God who loves mankind, Son of the Father who loves mankind, be guardian and helper, through your mercy, of us servants who hope in you. And keep [us] untested by evil, and from stumbling [into] a trap. Save us [from] the visible and invisible enemy, we who have taken shelter under your hand. And protect [us] from the evil eye and the evil tongue, from sword, arrow [and] lance, from perturbation, from a dagger, from evil war, and from all chastise¬ment, from thieves, and haram ones, from a drunken man, from blood-shedders and man-killers, from foreigners, and from lawless ones. Protect and save [this servant] from creeping things, worms, and everything venomous, which [are] in front of this servant of God (name).


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 13