Krapar & Kini

Hmayil: Part 12
Հմայիլ. բաժին ԺԲ

*Աղօթք գլխացաւի և աչից ցաւի:

Prayer for head pain and eye pain.

ԳԱՅՐ ԳԵՏՆ ՅՈՐ­դանան և բերէր ծառ մի գեղ­եցիկ և պատ­ուական, և եկեալ ծառն այն կանգ­ներ ՚ի մէջ գետոյն խաչ­ան­ման: և շուրջ ունէին զնովաւ սերօ­բէք և քերօ­բէքն՝ աղաղ­ակէին բարձր­աձայն և ասէին: սուրբ՝ սուրբ՝ սուրբ՝ Տէր զօր­ու­թեանց. լի՛ են եր­կինք և եր­կիր փառօք քո:
*Խնդրէին յաստ­ուծոյ վասն ակին աչաց. և ակնա­հարին. տան­ակին. դրուց­ակին. խաժ­ուկին. մեղ­ուշ­ակին. և այլ ազգ չար ակին: գլխա­ցաւի. և աչա­ցաւի. խօլք խլի. գնայ­ունի. ծծա­ցաւի. և սրտա­ցաւի. փորա­ցաւի. միջաց ցաւի: և աղ­երս­էին վասն փրկ­ելոյ՝ ՅԿԵ պիղծ ցաւոց որ պատ­ահի ՚ի մարդս: զոր և աղ­երս­անօք քերօ­բէիցն՝ պահ­եսցէ և փրկ­եսցէ աստուած զծառ­այս իւր (name)

The River Jordan flowed here and brought a beautiful and pre-cious tree, and that tree arrived [and] rose up like a cross in the middle of the river. And the seraphim and cherubim around it cried out in a loud voice and said: “Holy, holy, holy, Lord of hosts; heaven and earth are full of your glory.”
They asked God on account of the eye of eyes, and the enchanted eye, the knife eye, the alien eye, the blueish eye, the sweet eye, and other kinds of evil eye. [And on account] of head pain, eye pain, deaf mutes [pain], walking [pain], sinus pain, heart pain, abdominal pain, [and] loin pain. And [they] entreated [God] to deliver [us from] 365 foul ts‘aws that befall men. Which also through the supplications of the cherubim, let God protect and save this servant of his (name).

*Ողորմեա՛ ինձ տէր՝ զի հիւ­անդ եմ ես. բժշ­կեա՛ զանձն իմ զի խռով­եցան ոսկ­երք իմ:

Have mercy on me, O Lord, for I am weak. Heal my being, for my bones were troubled. (Psa. 6:2 (6:3 lxx).)

*Լոյս տուր տէր աչաց իմոց, զի մի՛ երբէք նն­ջեցից ՚ի մահ:

Give light, O Lord, to my eyes, that I will never sleep unto death. (Psa. 13:3 (12:4 lxx).)


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 12