Krapar & Kini

Hmayil: Part 11
Հմայիլ. բաժին ԺԱ

*Վասն Հրեշտակաց Պահպանութեան:

Regarding the Protection of Angels.

Գաբ­րիէլ Միք­այէլ Ռափ­այէլ Դակ­ուէլ Աթոն­իէլ Բարակ­իէլ Փան­ուէլ Տած­իէլ Սուգ­իէլ Սաղաթ­իէլ Սարագ­միէլ Սար­միէլ Ուր­իէլ Անն­այէլ: Եւ ամեն­այն հրեշ­տակք և հըրեշ­տակ­ապետք որ ունիք իշխան­ու­թիւն ՚ի վերայ ամեն­այն ցեղ սրի, դո՛ւք չոր­աց­ուցէք որ եթէ հան­դիպ­եսցի ընդ դէմ ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name) և Օգն­ական և պահ­ապան եղեր­ուք ամէն:

Gabriel, Michael, Raphael, Dakuel, Athon­iel, Barach­iel, Phanuel, Taziel, Sugiel, Salath­iel, Sarag­miel, Sar­miel, Uriel, Hanael. And all angels and archangels who have authority over every type of sword, [may] you cause [it] to wither if it should come against this servant of God (name), and be helper and guardian. Amen.


*Անուանք Հրեշտակաց*

Names of Angels

Սար­իէլ: Սարակ­միէլ: Գուր­իէլ: Գանձ­իէլ: Սեդրաք: Միսաք: Միս­այէլ: Եզեկ­իայ: Գանձ­իայ: Սար­միայ: Ուր­իէլ: Տած­իէլ: Ուր այս ան­ուանքս յիշեն անդ չար ո՛չ մերձ­ենայ:2 Օգն­ական և պահ­ապան եղեր­ուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

Sariel. Sarakmiel. Guriel. Gan­ziel. Sedrak. Misak. Mish­ael. Ezekias. Ganzias. Sarmias. Uriel. Taziel. Where these names are remembered, there evil does not approach. Be helper and guardian of this servant of God (name).


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 11