Krapar & Kini

Hmayil: Part 11
Հմայիլ. բաժին ԺԱ

*Վասն Հրեշտակաց Պահպանութեան:

Regarding the Protection of Angels.

Գաբ­րիէլ Միք­այէլ Ռափ­այէլ Դակ­ուէլ Աթոն­իէլ Բարակ­իէլ Փան­ուէլ Տած­իէլ Սուգ­իէլ Սաղաթ­իէլ Սարագ­միէլ Սար­միէլ Ուր­իէլ Անն­այէլ: Եւ ամեն­այն հրեշ­տակք և հըրեշ­տակ­ապետք որ ունիք իշխան­ու­թիւն ՚ի վերայ ամեն­այն ցեղ սրի,1 դո՛ւք չոր­աց­ուցէք որ եթէ հան­դիպ­եսցի ընդ դէմ ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name) և Օգն­ական և պահ­ապան եղեր­ուք ամէն:

Gabriel, Michael, Raphael, Dakuel, Athoniel, Barach­iel, Phanuel, Taziel, Sugiel, Salath­iel, Sarag­miel, Sarmiel, Uriel, Hanael. And all angels and archangels who have authority over every type1 of sword, [may] you cause [it] to wither if it should come against this servant of God (name), and be Helper and guardian. Amen.


*Անուանք Հրեշտակաց*

Names of Angels

Սար­իէլ: Սարակ­միէլ: Գուր­իէլ: Գանձ­իէլ: Սեդրաք: Միսաք: Միս­այէլ: Եզեկ­իայ: Գանձ­իայ: Սար­միայ: Ուր­իէլ: Տած­իէլ: Ուր այս ան­ուանքս յիշեն անդ չար ո՛չ մերձ­ենայ:2 Օգն­ական և պահ­ապան եղեր­ուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

Sariel. Sarakmiel. Guriel. Ganziel. Sedrak. Misak. Mishael. Ezekias. Ganzias. Sarmias. Uriel. Taziel. Where these names are remembered, there evil does not approach.2 Be helper and guardian of this servant of God (name).

Hmayil Part 11

1 ցեղ, “type”, literally “tribe, clan”

2 The names of the angels act as magic words to keep evil away from the person whose name is written on the hmayil. Cf. also the protection afforded by the angels’ names in Part 26.