Krapar & Kini

Hmayil: Part 10
Հմայիլ. բաժին Ժ

*Աղօթք Պահպանութեան*

Prayer of Protection

*Հայր սուրբ՝ սրբեա՛ զիս: Որդիտ սուրբ պահ­եա՛ զիս: Հոգիդ սուրբ՝ մաքր­էա՛ զիս: Հոգի Քրիս­տոսի սրբ­եա՛ զիս: Մարմին Քրիս­տոսի փրկ­եա՛ զիս: Արիւն Քրիս­տոսի արբո՛ զիս: Ջուր կողին Քրիս­տոսի լուա՛ զիս: Խաչդ Քրիս­տոսի պահեա՛ զիս:

*Ո՛վ բարի Յիսուս լո՛ւր ինձ՝ մի՛ մերժեր զիս ՚ի քէն. և մի՛ թողուր զիս: ՚ի նենգ­ութենէ չարին պահ­եա՛ զիս: ՚ի ժամ մահ­ուն կոչ­եա՛ զիս: մերձ առ քեզ դիր զիս ընդ հրեշտակս քո. և յամեն­այն չարէ պահ­եա՛ զծառ­այս քո (name)

Holy Father, sanctify me. Holy Son, protect me. Holy Spirit, purify me. Spirit of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, give me [to] drink. Water of the side of Christ, wash me. Cross of Christ, protect me.

Oh! good Jesus hear me—do not push me away from you, and do not abandon me. Protect me from the deception of the evil one. Call me at the hour of death. Place me next to you with your angels. And from all evil protect this servant of yours (name).


*Աղօթք Պահպանութեան*

Prayer of Protection

ՏԷՐ Յիսուս դու ես օգն­ական իմ և ՚ի ձեռս քո՛ եմ յամեն­այն ժամ. և դու գիտես զօգ­ուտն իմ. արդ՝ օգն­եա՛ ինձ և մի՛ թողուր զիս կորն­չել ՚ի մեղս իմ. այլ գթա՛ ՚ի ստեղ­ծուածս մաք­ուր ձեռաց քոց. և մի՛ ընկեն­ուր զիս յեր­եսաց քոց վասն մեղաց իմոց՝ զի առ քեզ ապաւ­ին­եցայ: Բժիշկ երկ­նաւոր՝ բըժշ­կեա՛ զանձն իմ զի մեղայ քեզ. առաջի քո՛ են ամեն­այն նեղ­իչք անձին իմոյ. և ո՛չ գոյ ինձ ապ­աւէն բա՛ց ՚ի քէն՝ տէր տէր: Կեցո՛ զիս ըստ ող­որմ­ու­թեան քում, զի ամ­աչ­ես­ցեն ամեն­եք­եան որք յար­ուց­եալք են ՚ի վերայ իմ. և որք խնդ­րեն զանձն իմ կոր­ուս­անել՝ յե՛տս դարձ­ցին. զի դու տէր կարօղ ես յամեն­այնի, և քեզ փառք յաւիտ­եանս ամէն:

Lord Jesus, you are my helper and I am in your hands at all times. And you know [what is in] my interest. Now, help me and do not allow me to perish in my sins. But take pity on this pure creation of your hands. And do not cast me from your presence on account of my sins, for I have taken refuge in you. Heavenly physician, heal my soul , for I sinned against you. Before you are all who afflict my soul. And there is no refuge for me, except from you, Lord, O Lord. Give me life according to your mercy, for every¬one who has risen up against me shall be shamed. And those who seek my soul to destroy shall be turned back. For you, Lord, are capable of all things, and to you glory unto ages. Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 10