Krapar & Kini

Hmayil: Part 9
Հմայիլ. բաժին Թ

*Աղերս առ սուրբ Լուսաւորիչն Գրիգոր:

Supplication to Saint Gregory the Illuminator.

Խընդրեմք ՚ի քէն հայր պատ­ւական:

տէր սուրբ Գրիգոր պետ պար­թևեան:

լեր մեզ պարիսպ և օգն­ական:

՚ի ժամ մարտի առ փորձ­ու­թեան:

Ծընօղ բարի ՚ի մեզ գըթա՛:

զցըրուեալ զոր­դիս քո ժող­ովեա՛:

՚ի բան­սարկ­ուէն ըզմեզ փըրկեա՛:

և ՚ի բարին առաջ­նորդեա՛: Եւ օգն­ական լեր ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

We beseech from you, honorable father,

Lord Saint Gregory, Partew chief,

Be a rampart and helper for us,

In the time of war against temptation.

Good Begettor, take pity on us,

Gather your scattered children,

Deliver us from the Deceiver,

And direct us to the good. And be helper to this servant of God (name).


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 9