Krapar & Kini

Hmayil: Part 8
Հմայիլ. բաժին Ը

*Աղերս առ սուրբ նախավկայն Ստեփաննոս:

Supplication to Saint Stephen the Protomartyr.

Ի քէն հայցեմք ար­տաս­ուագին:

նախավըկայ տեառն արար­չին:

սուրբ Ստեփ­աննոս բացօղ երկնին:

տեսօղ զյիսուս յաջմէ ծնողին:

Լեր բարեխոս ար­եամբ քոյին:

տալ մեզ հան­գիստ ՚ի յան­կողնին:

արթուն լինիլ առաւ­օտին:

բարեբանել զլոյսն անք­ըննին:

From you we ask weepingly,

Protomartyr of the Lord Creator,

Saint Stephen, opener of heaven,

Seeing Jesus at the right hand of the Begettor:

Be intercessor through your blood,

To give us rest in bed,

To be alert in the morning,

To praise the light of the unfathomable [one].


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 8