Krapar & Kini

Hmayil: Part 7
Հմայիլ. բաժին Է

*Ամէն ասեմ ձեզ՝ չէ՛ յարուց­եալ ՚ի ծնունդս կանանց մեծ քան զյօ­հան­նէս մկր­տիչ: բայց փոքր­իկն յար­քայ­ու­թեան երկ­նից մեծ է քան զնա։

Truly I say to you, among those born of women no one has arisen greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.


*Աղերս առ սուրբ Կարապետն Յովհաննու:

Supplication to Saint John the Forerunner.

*Այլ և բարե­խօս­ու­թեամբ Սրբոյն Յով­հան­նու Կար­ապետ­ին: Մով­սէսի: Ահար­օնի: Սամ­ուէլի: Նաթ­անայ: Դաւ­թայ: Ամով­սայ: Միք­իայ: Աբ­դիու: Յուն­անու: Նաւ­ումայ: Ամ­պակ­ումայ: Սոփ­ոնիայ: Զաք­ար­իայ: Մաղ­աք­իայ: Դան­իէլի: Եւ ամեն­այն Սուրբ Մար­գարէք: Օգն­ական լերուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ:

Moreover, through the intercession of Saint John the Forerunner, [and] Moses, Aaron, Samuel, Nathan, David, Amos, Micah, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Malachi, Daniel, and all Holy Prophets, be helper to this servant of God.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 7