Krapar & Kini

Hmayil: Part 7
Հմայիլ. բաժին Է

*Ամէն ասեմ ձեզ՝ չէ՛ յարուց­եալ ՚ի ծնունդս կանանց մեծ քան զյօ­հան­նէս մկր­տիչ: բայց փոքր­իկն յար­քայ­ու­թեան երկ­նից մեծ է քան զնա։1

Truly I say to you, among those born of women no one has arisen greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.1


*Աղերս առ սուրբ Կարապետն Յովհաննու:

Supplication to Saint John the Forerunner.

*Այլ և բարե­խօս­ու­թեամբ Սրբոյն Յով­հան­նու Կար­ապետ­ին: Մով­սէսի: Ահար­օնի: Սամ­ուէլի: Նաթ­անայ: Դաւ­թայ: Ամով­սայ: Միք­իայ: Աբ­դիու: Յուն­անու: Նաւ­ումայ: Ամ­պակ­ումայ: Սոփ­ոնիայ: Զաք­ար­իայ: Մաղ­աք­իայ: Դան­իէլի: Եւ ամեն­այն Սուրբ Մար­գարէք: Օգն­ական լերուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ:

Moreover, through the intercession of Saint John the Forerunner, Moses, Aaron, Samuel, Nathan, David, Amos, Micah, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Malachi, Daniel, and all Holy Prophets, be helper to this servant of God.

Hmayil Part 7

1 Matt. 11:11.