Krapar & Kini

Hmayil: Part 6
Հմայիլ. բաժին Զ

*Աղերս առ սուրբ կոյսն մարիամ աստուոածածնին:1

Supplication to the holy Virgin Mary Bearer of God.1

Աստուածածին ամէն օրհ­նեալ:

ըզպաղատանս մեր ըն­կալ:

՚ի հանգըստեան ժամու հասեալ:

առ քեզ գոչեմք ան­ձամբ թաղ­ձեալ:

Բանին կենաց բարձ­օղ եղեր:

զաստուած մարմ­նով պարագ­րեցեր:

առ բանն աստ­ուած բարե­խօս լեր:

՚ի փորձ­անաց ըզմեզ փըրկել:

All-blessed Bearer of God,

Receive our entreaties

Reaching [you] at the rest hour.

With a grieving soul we cry out to you.

You became bearer of the Word of life;

You enclosed God with flesh.

Be intercessor to God the Word,

To deliver us from temptations.

*Մայր աստ­ուծոյ աղաչեմ զքեզ բարե­խօս լեր առ ծնից­ելոյդ ՚ի քէն, վասն ծառ­այի քո, (name)

Mother of God, I beseech you, be intercessor to the one born from you, for the sake of your servant, (name).

Hmayil Part 6

1 Աստուածածին, a calque of the Greek Θεο­τόκος (Theotokos), literally “Bearer of God”, is typically rendered “Mother of God” (which in Arme­nian is Աստ­ուած­ամայր). Cf. also Մայր աստ­ուծոյ, “Mother of God”, in the last line above.