Krapar & Kini

Hmayil: Part 5
Հմայիլ. բաժին Ե

*Քրիստոսի Գերեզմանն է*

It is the Sepulchre of Christ

*Տէր Յիսուս ար­ժանի արա զամեն­այն հաւ­ատաց­եալս անուանդ քում սրբոյ: զՔոյին Լուս­ա­բուղխ սուրբ Գեր­եզ­մանդ մարմ­նաւոր աչօք տես­անել և համ­բուրել: Եւս առաւել զծառ­այս քո, (name)

Lord Jesus, make worthy all [those] believing in your holy name to see with corporeal eyes and kiss your Luminous holy Sepulchre. The more so [make worthy] this servant of yours, (name).

*Աղօթք Տէրունական*

Lord’s Prayer

*Հայր մեր որ յեր­կիս՝ սուրբ եղ­իցի անուն քո. եկ­եսցէ ար­քայ­ու­թիւն քո. եղ­իցին կամք քո որ­պէս յեր­կինս՝ և յեր­կրի. զհաց մեր հանա­պազ­որդ տուր մեզ այսօր. և թող մեզ զպար­տիս մեր՝ որպէս և մեք թող­ումք մերոց պար­տա­պանաց. և մի՛ տանիր զմեզ ՚ի փորձ­ու­թիւն՝ այլ փրկեա՛ ՚ի չարէ. զո քո է ար­քայ­ու­թիւն և զօր­ու­թիւն. և փառք յաւիտ­եանս ամէն:

Our Father who [art] in heaven, hallowed be thy name. Thy king-dom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver [us] from evil. For thine is the kingdom and the power, and the glory unto ages. Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 5