Krapar & Kini

Hmayil: Part 4
Հմայիլ. բաժին Դ

*Աղերս առ խաչեալն աստ­ուած զի պահեսցէ ՚ի կապ­անաց դիւաց՝ և ՚ի կախար­դաց՝ և ազգի ազգի աղ­անդ­աւորաց:1

Supplication to the crucified God, that it may protect [us] from the bonds of demons, and from sorcerers and various sectarians.1

ԹԱԳԱՒՈՐ ՀԸզօր՝ ապ­աւէն ծարաւ­ելոց և փրկիչ նեղ­ելոց. որ վասն մեր խոն­արհ­եցար ՚ի հայր­ական ծոցոյ՝ և առեր մար­մին ՚ի սրբոյ կուսէն Մարի­ամայ վասն մերոյ փրկ­ու­թեան: Մատ­նեցար՝ Ըմբռն­եցար՝ Չար­չար­եցար՝ Խաչ­եցար՝ Թաղ­եցար. և եր­րորդ աւուր Յար­եար ՚ի մեռ­ելոց. և Համ­բար­ձար փառօք առ հայր: Եւ արդ՝ վասն ան­կշիռ սիրոյ քոյ, զարթո՛ զզօր­ու­թիւն քո՝ և ե՛կ ՚ի կե­ցուց­անել զգինս արեան քո տէր. և մի՛ տար գերել սատան­այի զքո փրկ­եալքս. և մի՛ տար բնակ­ու­թիւն չարին զտաճար անուանդ քում սրբոյ. և մի՛ լքեալս քեզ մար­մին և անդամ, թողուր ՚ի կոխ­ումն և ՚ի կատ­ակ­անս չարին. այլ գթա՛ ՚ի քո արար­ածս արար­չական սիրով:2 Տէր ող­որմեա՛ մեզ՝ զի ՚ի Խաչ քո պարծ­ելով պարծ­եցաք.3 և սա՛ պահ­եսցէ զմեզ երև­ելի և ան­երև­ոյթ թշ­նամ­ոյն. ՚ի կապ­անաց դիւաց՝ և ՚ի յոր­ոգ­այթից սատ­ան­այի: յորմէ Նշան­է՛դ սրբոյ՝ զար­հուր­եալ յետս ընկրկ­եսցի, և մի՛ իշ­խեսցէ մերձ­ենալ ՚ի ծառ­այս քո (name) ամէն

Mighty king, refuge of those who thirst and savior of the oppressed, who for our sake humbly descended from the fatherly bosom, and took body from the holy Virgin Mary for our salvation. You were Betrayed, Seized, Tortured, Crucified, Buried, and on the third day Arose from the dead, and Ascended with glory to the Father. And now, on account of your immeasurable love, awaken your power and come to vivify the price of your blood, Lord. And lead not those you delivered [into] captivity by Satan. And lead not the temple of your holy name [into] inhabitation by the evil one. And forsake not your body and member, [and] let [them] not be trampled under foot and into the mockery of the evil one. But take pity on your creatures with [your] love as creator.2 Lord have mercy on us, for we have pridefully boasted in your Cross.3 And let this [Cross] protect us [from] enemies visible and invisible, from the bonds of demons, and from the snares of Satan. From [the Cross] your holy Sign, [the adversary] shall draw back terrified, and shall have no authority to come near this servant of yours (name). Amen.

*Չար իշխանքըն հալած­եսցին:

որք ընդ ծառայս քո մարտ­ընչին:

յերեւելով նըշան խաչին:

յաներևոյթ4 կործան­եսցին:

Let the evil princes be driven off,

Who are battling with your servant;

By the sign of the Cross appearing,

Let them be cast down into disappearing.4

*Պարգևիչըդ բարեաց մարդ­կան:

ամէն առատ ամեն­եսեան:

պատրաստեցո՛ մեզ ան­խափան:

ըզպէտս հոգոյ և մարմ­նական:5

Bestower of good things to mankind,

Truly abundant [unto] everyone,

Unfailingly prepare for us

The needs of soul and body.5

*՚Ի քէն է գոհ­ու­թիւն իմ տէր՝ յեկեղ­եցիս մեծս օրհն­եցից զքեզ:6

To you is my thanksgiving, O Lord, in great congregations I will praise you.6

*Ցոյց մեզ տէր զող­որմ­ու­թիւնս քո. և զփրկ­ու­թիւնս քո տուր մեզ:7

Show us, O Lord, your mercy, and grant us your salvation.7

*Որպէս զի մեծ են գործք քո տէր, և յոյժ խո՛ր են խորհ­ուրդք քո:8

How great are your deeds, O Lord! and very deep are your thoughts!8

*Ո՛չ երկիցես դու յեր­կիւղէ գիշ­երի. և ո՛չ ՚ի նետէ որ թռչի ՚ի տուէ:9

You will not be afraid of the terror of night; nor of an arrow that flies by day.9

Hmayil Part 4

1 աղ­անդ­աւորաց, nom. աղ­անդ­աւոր, “enchanter”, can also be rendered “sectarian” or “schismatic”.

2 արարչական սիրով, “with [your] love as creator”. The NBHL defines the adjective արարչական as սեպհական արարչի, “particular/specific to a creator”. The phrase here refers the love that only the Creator can have toward his creatures.

3 Cf. Gal. 6:14, Այլ ինձ քաւ լիցի պարծել, բայց միայն ի խաչն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որով ինձ աշխարհ ի խաչ ելեալ է, եւ ես` աշխարհի, “But let me never boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world.”

4 յաներևոյթ, “into disappearing”, literally “into invisible”.

5 մարմ­նական, “(of) body”, literally “bodily, carnal”, which was apparently used for the end rhyme pattern instead of the genitive noun մարմնոյ.

6 Psa. 21:26; however, the hmayil has գոհութիւն, “thanksgiving”, instead of գովութիւն, “praise”, in the Psalm.

7 Psa. 84:8 (85:7).

8 Psa. 91:6 (92:5).

9 Psa. 90:5 (91:5).