Krapar & Kini

Hmayil: Part 3
Հմայիլ. բաժին Գ

*Սուրբ աստ­ուած սուրբ և հզօր սուրբ և ան­մահ որ խաչ­եցար վասն մեր՝ ողորմ­եա՛ մեզ:

Holy God, holy and mighty, holy and immortal, who was crucified for us, have mercy on us.

*Որ ծնար և յայտ­նեցար՝ ողորմ­եա՛ մեզ:

Who was born and revealed, have mercy on us.

*Որ եկիր և գալոց ես՝ ողորմ­եա՛ մեզ:

Who came and is to come, have mercy on us.

*Որ մատնեցար և թաղ­եցար մարմ­նով ՚ի սիրտ երկրի և յարեար ՚ի մեռ­ելոց. և համ­բար­ձար փառօթ առ հայր՝ ող­որմ­եա՛ մեզ:

Who was betrayed and buried in the heart of the earth and rose from the dead, and ascended with glory to the Father, have mercy on us.

*Որ եկիր և հան­գեար յառ­աք­եալսն՝ ող­որմ­եա՛ մեզ:

Who came and rested in the Apostles, have mercy on us.

*Որ յայտնեցար ՚ի թաբօր լերինն՝ ող­որմ­եա՛ մեզ:

Who was revealed on Mount Tabor, have mercy on us.

*Որ եկիր ՚ի փոխ­ումն մօր քո և կուսի՝ ող­որմ­եա՛ մեզ:

Who came to take your mother and Virgin, have mercy on us.

Ողորմեա՛ և պահ­եա՛ ամեն­այն չար­եաց և աղ­անդ­աւոր­աց, որ ՚ի դիմաց ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

Have mercy and save [this servant] from all evil ones and sectari-ans, who [are] in front of this servant of God (name).


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 3