Krapar & Kini

Hmayil: Part 2
Հմայիլ. բաժին Բ

*Հայր Աստ­ուած արար­իչդ ամեն­այնի. երկնի և երկրի ստեղ­ծօղ: Օգն­ական և պահ­ապան լեր ծառ­այիս քո (name)

Father God, Cre­ator of all, maker of heaven and earth. Be helper and guardian of this servant of yours (name).


*Երկոտասան Առաք­եա՛լք Քրիս­տոսի, բարե­խօս լերուք ծառ­այիս աստ­ուծոյ (name)

Twelve Apostles of Christ, intercede for this servant of God (name).


*Գառն աստ­ուծ­ոյ որ բառ­նաս զմեղս աշ­խարհի. բարձ զմեղս ծառ­այիս քո (name)

Lamb of God who takes away the sins of the world (John 1:29), take away the sins of this servant of yours (name).


*Քրիստոս ՚ի մէջ Սկհին Պատ­ար­ագի, որ բառ­նայցէ զմեղս աշ­խարհի: Եւ արդ՝ Սուրբ մար­մին և արիւն տեառն. աղ­աչեմ զքեզ փրկիչ լեր ՚ի մեղաց զծառ­այս քո (name) ամէն:

Christ within the Chalice of the Sacrifice, who will take away the sins of the world. And now, Holy Body and Blood of the Lord, I beseech you, save this servant of yours (name) from sins. Amen.


The foregoing translation is from Matthew J. Sarkisian. An Early-Eighteenth-Century Hmayil (Armenian Prayer Scroll): Intro­duc­tion, Fac­sim­ile, Tran­scrip­tion and Anno­tated Trans­la­tion, Edited and with a Fore­word by Jesse S. Arlen. Sources from the Arme­nian Chris­tian Tradi­tion, volume 1. New York, NY: Krikor and Clara Zohrab Infor­mation Center, 2022. Used with permission.

Hmayil Part 2