Krapar & Kini

Pronouns
Դերանունք

Personal Pronouns

Classical Armenian has six basic personal pronouns: first, second and third person, with singular and plural forms. These are declined as follows:

Singular Plural
ես դու նա1 մեք դուք նոքա
I-me you (sg.) he-him, she-her,  it we-us you (pl.) they-them
NOM ես դու նա մեք դուք նոքա
ACC2 իս քեզ նա մեզ ձեզ նոսա
GEN իմ քո նորա մեր ձեր նոցա
DAT ինձ քեզ նմա մեզ ձեզ նոցա
LOC իս քեզ նմա մեզ ձեզ նոսա
ABL3 ինէն, ինձէն քէն, քեզէն նմանէ մէնջ, մեզէն ձէնջ, ձեզէն նոցանէ
INS ինեւ քեւ նովաւ մեւք, մեաւք(-օք) ձեւք, ձեաւք(-օք) նոքաւք(-օք)

The pronoun նա, “he, she, it”, is also used as the deictic pronoun “that (one)” (see below).

Reflexive Pronouns

The pronoun ինքն (-self, -selves) may be used as a reflexive for all of the 1st, 2nd and 3rd Person pronouns, e.g., Եւ Պետ­րոս կանգ­նեաց զնա եւ ասէ. Յոտն կաց, եւ ես ինքն մարդ եմ, “And Peter stood him up and said, ‘Stand up, I myself am also a man’” (Acts 10:26). Ինքն may also be used in an intensive sense. There is also a separate 3rd Person reflexive pronoun իւր (himself, herself, itself).4 The noun անձն (person, self) may be used in a reflexive role. These reflexives are inflected as follows:

Singular Plural
իւր ինքն անձն իւր ինքն անձն
NOM ինքն անձն ինքեանք անձինք
ACC ինքն անձն իւրեանս ինքեանս անձինս
GEN իւր ինքեան անձին իւրեանց ինքեանց անձանց
DAT իւր ինքեան անձին իւրեանց ինքեանց անձանց
LOC իւր ինքեան անձին իւրեանս ինքեանս անձինս
ABL իւրմէ ինքենէ անձնէ իւրեանց ինքեանց անձանց
INS իւրեւ, իւրեաւ,
իւրեամբ
ինքեամբ անձամբ իւրեամբք ինքեամբք անձամբք

Possessive Pronouns – Adjectives

The genitive forms of the personal pronouns, including the reflexive իւր, are also the nominative forms of the corresponding possessive pronouns – adjectives. For example, քո = “of you” (gen.) = possessive “your” (nom.), and մեր = “of us” (gen.) = possessive “our” (nom.). These possessives are inflected as follows:

Singular
իմ քո նորա իւր մեր ձեր նոցա
my your (sg.) his, hers, its him-/her-/it­self our your (pl.) their
NOM իմ քո նորա իւր մեր ձեր նոցա
ACC իմ քո նորա իւր մեր ձեր նոցա
GEN իմոյ քոյ, քոյոյ նորայոյ իւրոյ մերոյ ձերոյ նոցայոյ
DAT իմում քում նորայում իւրում մերում ձերում նոցայում
LOC իմում քում նորայում իւրում մերում ձերում նոցայում
ABL իմմէ քումէ նորայոյ իւրմէ մերմէ ձերմէ նոցայոյ
INS իմով քով, քուով նորայով իւրով մերով ձերով նոցայով
Plural
իմ քո նորա իւր մեր ձեր նոցա
my your (sg.) his, hers, its him-/her-/it­self our your (pl.) their
NOM իմ քո նորա իւր մեր ձեր նոցա
NOM իմք քոյք նորայք իւր մերք ձերք նոցայք
ACC իմս քոյս նորայս իւր մերս ձերս նոցայս
GEN իմոց քոց, քոյոց նորայոց, նորայից իւրոց մերոց ձերոց նոցայոց, նոցայից
DAT իմոց քոյոց նորայոց, նորայից իւրոց մերոց ձերոց նոցայոց, նոցայից
LOC իմս քոյս նորայս իւրում մերս ձերս նոցայս
ABL իմոց քոյոց նորայոց, նորայից իւրոց մերոց ձերոց նոցայոց, նոցայից
INS իմովք քոյովք նորայովք, նորայիւք իւրովք մերովք ձերովք նոցայովք, նոցայիւք

It is important to note that the inflected case and number (singular or plural) of the possessive adjective matches the case and number of the noun to which it refers. For example, compare the different forms of իմ, “my”, in these two sentences: Պօղ­ոս է զան­ունն որդւոյ (gen.sg.) իմոյ (gen.sg.), “Paul is my son’s name” (lit. “… the name of my son”); and Պօղ­ոս եւ Միք­այէլ են զան­ունսն որդւոց (gen.pl.) իմոց (gen.pl.), “Paul and Michael are my sons’ names” (lit. “… the names of my sons”).

Deictic Pronouns

The deictic pronouns express the spatial relationships of Speaker → Listener, and Speaker → Third Party.

սա   –   դա   –   նա
Singular Plural
սա դա նա սոքա դոքա նոքա
this (one)
(near speaker)
this/that (one)
(near listener)
that (one)
(away from both)
these (ones)
(near speaker)
these/those (ones)
(near listener)
those (ones)
(away from both)
NOM սա դա նա սոքա դոքա նոքա
ACC սա դա նա սոսա դոսա նոսա
GEN սորա դորա նորա սոցա դոցա նոցա
DAT սմա դմա նմա սոցա դոցա նոցա
LOC սմա դմա նմա սոսա դոսա նոսա
ABL սմանէ դմանէ նմանէ սոցանէ դոցանէ նոցանէ
INS սովաւ դովաւ նովաւ սոքաւք(-օք) դոքաւք(-օք) նոքաւք(-օք)
այս   –   այդ   –   այն
Singular Plural
այս այդ այն այսք այդք այնք
this (one)
(near speaker)
this/that (one)
(near listener)
that (one)
(away from both)
these (ones)
(near speaker)
these/those (ones)
(near listener)
those (ones)
(away from both)
NOM այս այդ այն այսք, այսոքիկ այդք, այդոքիկ այնք, այնոքիկ
ACC այս այդ այն այս, այսոսիկ այդ, այդոսիկ այն, այնոսիկ
GEN այսր, այսորիկ այդր, այդորիկ այնր, այնորիկ այսց, այսոցիկ այդց, այդոցիկ այնց, այնոցիկ
DAT այսմ, այսմիկ այդմ, այդմիկ այնմ, այնմիկ այսց, այսոցիկ այդց, այդոցիկ այնց, այնոցիկ
LOC այսմ, այսմիկ այդմ, այդմիկ այնմ, այնմիկ այս, այսոսիկ այդ, այդոսիկ այն, այնոսիկ
ABL այսմ, այսմանէ այդմ, այդսմանէ այնմ, այնմանէ այսց, այսցանէ այդց, այդցանէ այնց, այնցանէ
INS այսու, այսուիկ այդու, այդուիկ այնու, այնուիկ այսոքիւք, այսոքիմբք այդոքիւք, այդոքիմբք այնոքիւք, այնոքիմբք
սոյն   –   դոյն   –   նոյն
Singular Plural
սոյն դոյն նոյն սոքին դոքին նոքին
this same (one)
(near speaker)
this/that same (one)
(near listener)
that same (one)
(away from both)
these same (ones)
(near speaker)
these/those same (ones)
(near listener)
those same (ones)
(away from both)
NOM սոյն դոյն նոյն սոքին, սոյնք դոքին, դոյնք նոքին, նոյնք
ACC սոյն դոյն նոյն սոսին, սոյնս դոսին, դոյնս նոսին, նոյնս
GEN սորին, սորուն դորին, դորուն նորին, նորուն սոցին, սոցուն դոցին, դոցուն նոցին, նոցուն
DAT սմին դմին նմին սոցին, սոցուն դոցին, դոցուն նոցին, նոցուն
LOC սմին դմին նմին սոսին, սոյնս դոսին, դոյնս նոսին, նոյնս
ABL սմին դմին նմին սոցուն դոցուն նոցուն
INS սովին, սովիմբ դովին, դովիմբ նովին, նովիմբ սոքիմբք, սովիմբք դոքիմբք, դովիմբք նոքիմբք, նովիմբք

The pronoun նոյն, “that same (one)”, can also be used as the reflexive pronoun “himself, herself, itself”. Նոյն is also used as the adjective – adverb “even(ly), equal(ly), identical(ly)”.


1 Substantives in Classical Armenian have no distinction of gender.

2 The accusative forms of pronouns often occur with the definite object prefix զ-.

3 The secondary ablative forms may be used in an intensive role, e.g., … որպէս եւ դուք իսկ ձեզէն վկայ­եցէք, “… as you yourselves have borne witness” (Eznik Kogh­bats‘i, Refutation of the Sects). When used as intensives, these ablative forms do not need to match the case as the pronoun which they emphasize, but they must agree in number.

4 The reflexive pronoun իւր (himself, herself, itself) is often rendered “his own, her own, its own”, or simply “his, hers, its”.