Krapar & Kini

Armenian Incantations Against Demons and Evil Spirits
Յուռութք Հայոց ընդդէմ դիւաց եւ այսոց

Aroint Thee, Witch, Aroint Thee!

Swithune footed thrice the old,

A met the night-mare and her nine fold;

Bid her alight,

And her troth plight,

And aroint thee, witch, aroint thee!

King Lear, Act III Scene 4

St. Swithun walked three times on the open, upland area,

[Where] he met the female-demon and her nine children;

[He] demanded [that] she stand down [from what she’s doing],

And [that] she pledge [an oath of] truth [that she will indeed desist],

And aroint thee, witch, aroint thee!

Կապա՜նք ՚Ի Քեզ՝ Ջատուկ, Կապա՜նք ՚Ի Քեզ

Գնայր երիցս սուրբն Սուիթուն ՚ի վերայ դաշտին

Հանդիպէր մաւր ալին և ինն տղայոց նորա.

Հրամայէր նմա և ասէր – Է՛ջ,

Եւ երդմնեցուցանեմ զքեզ,

Եւ կապա՜նք ՚ի քեզ՝ ջատուկ, կապա՜նք ՚ի քեզ:

— Թարգմանեցեալ ՚ի Մատթէոսէ Սարգիսեանէ

< Prev