Krapar & Kini

On Being and Becoming
Վասն Ելութեան եւ Լինելութեան

Classical Armenian uses three verbs to represent the concepts Being and Becoming:

Being Becoming
եմ եղանիմ լինիմ

Being represents a state of existence, i.e., something that is. The concept of being is generally expressed by the verb եմ (which only occurs in Present forms), for example: “And God said to Moses, ‘I am (եմ) God Who Is ).’” (Exod. 3:14.)

Becoming represents a process or a change, i.e., something that happens or occurs. The concept of becoming is generally expressed by the verbs եղանիմ and լինիմ.

The verb լինիմ typically occurs in Present forms (with the Aorist Indicative supplied by the verb եղանիմ), for example: “And he said to her, ‘Your sins will be (լիցին) forgiven.’” (Luke 7:48.)

The verb եղանիմ typically occurs in Aorist forms (with the Present and Imperfect usually supplied by the verb լինիմ), for example: “And God said, ‘Let there be (Եղիցի) light.’ And light came into being (եղեւ).” (Gen. 1:3.)  Present and Imperfect forms of եղանիմ were created during the so-called Hellenizing School of the 6th–8th centuries, in translating philosophical texts from Greek to Armenian, for example: … այլ վասն զի միշտ եղանին, վասն այսորիկ ասեմք յանհունս գոլ, “… but insofar as they always become—for this reason we say that they are infinite.” (David the Invincibile, Commentary on Porphyry’s Isagoge, trans. Gohar Muradyan.)

The verbs for “being” and “becoming” can be rendered into English in a number of ways, as reflected in the examples further below, and are also the basis of certain derivative nouns and adjectives. The verbs are conjugated as shown below:

Being Becoming
եմ եղանիմ լինիմ
Present Indicative
SG PL SG PL SG PL
1P եմ եմք եղանիմ եղանիմք լինիմ լինիմք 1P
2P ես էք եղանիս եղանիք լինիս լինիք 2P
3P է են եղանի եղանին լինի լինին 3P
Present Subjunctive
SG PL SG PL SG PL
1P իցեմ իցեմք եղանիցիմ եղանիցիմք լինիցիմ լինիցիմք 1P
2P իցես իցէք եղանիցիս եղանիցիք լինիցիս լինիցիք 2P
3P իցէ իցեն եղանիցի եղանիցին լինիցի լինիցին 3P
Imperfect Indicative
SG PL SG PL SG PL
1P էի էաք եղանէի եղանէաք լինէի լինէաք 1P
2P էիր էիք եղանէիր եղանէիք լինէիր լինէիք 2P
3P էր էին եղանէր եղանէին լինէր լինէին 3P
Present Imperative2
SG PL SG PL SG PL
2P ե՛ր2 է՛ք2 մի՛  եղանիր մի՛  եղանիք մի՛  լինիր մի՛  լինիք 2P
Present Infinitive
եղանել, եղանիլ լինել, լինիլ
Being Becoming
եմ եղանիմ լինիմ
Aorist Indicative
SG PL SG PL SG PL
1P եղէ եղեաք, եղաք 1P
2P եղեր եղէք 2P
3P եղեւ եղեն 3P
Aorist Subjunctive
SG PL SG PL SG PL
1P եղէց եղիցուք լիցից լիցուք 1P
2P եղիցիս, եղիցես եղիջիք լիցիս լիջիք 2P
3P եղիցի եղիցին լիցի լիցին 3P
Aorist Imperative
SG PL SG PL SG PL
2P եղիջի՛ր եղիջի՛ք լե՛ր լերո՛ւք 2P
Aorist Participle
եղեալ լեալ
Being Becoming
եմ եղանիմ լինիմ
Present Perfect (Participle plus Present Indicative of եմ)
SG PL SG PL SG PL
1P եղեալ  եմ եղեալ  եմք լեալ  եմ լեալ  եմք 1P
2P եղեալ  ես եղեալ  էք լեալ  ես լեալ  էք 2P
3P եղեալ  է եղեալ  են լեալ  է լեալ  են 3P
Pluperfect (Participle plus Imperfect Indicative of եմ)
SG PL SG PL SG PL
1P եղեալ  էի եղեալ  էաք լեալ  էի լեալ  էաք 1P
2P եղեալ  էիր եղեալ  էիք լեալ  էիր լեալ  էիք 2P
3P եղեալ  էր եղեալ  էին լեալ  էր լեալ  էին 3P

Usage Examples

Derivative Nouns and Adjectives

Derived from  է  “is”

Derived from  լինել  “to become”

Derived from  եղանել  “to become”


1 The Present Imperative only occurs in prohibitive (մի՛) forms, except for the verb է, “is” (see the following note).

2 The Present Imperative form of the verb է is only used in the expression սղձ ե՛ր (2per. sg.) and սղձ է՛ք (2per. pl.), “hail”, “greetings”, “be well”, “farewell”, etc., translating the Greek χαῖρε and χαίρετε respectively.

3 The final is not a 3rd person plural conjugation, but rather a deictic (demonstrative) suffix applied to the relative clause.

4 Verbal adjectives with the ending -լոց are termed future participles or participia necessitatis, as they often connote futurity or necessity. Here, the verbal adjective imparts the verb “is” with the meaning of “shall be”.

5 In Classical Armenian, an intensifier such as “greatly” can be constructed with a noun or adjective in the instrumental case that modifies a similar noun, adjective or verb.

6 The text of Phil. 2:6 reads … ոչինչ յափշտակութիւն համարեցաւ զլինելն հաւասար Աստուծոյ, “… [Christ] considered it no usurpation to be equal with God.” In the quote of this passage in §711 of the The Teaching of Saint Gregory, the զլինելն of the Biblical text was replaced by զէանալն to emphasize the christological understanding of Christ as being equal in uncreated existence with God. (Robert W. Thomson, The Teaching of Saint Gregory. New Rochelle, New York: St Nersess Armenian Seminary, 2001, p. 232.)